l_prejst_na_obsah
 

Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU

Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. Predchodcom katedry bol ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. V pedagogickej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.

Katedra v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu. Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Optimalizácia umiestnenia poldra v povodí pomocou nástrojov GIS

Realizácia: 2008

Dodané riešenia

svfdip_uvod.png

Popis riešenia

V spoluráci s Katedrou vodného hospodárstva krajiny SvF bola navrhnutá a realizovaná špeciálna programová aplikácia pre optimalizáciu umiestnenia poldra. V Slovenskej republike je v protipovodňovej ochrane a zvyšovaní retenčnej schopnosti územia doposiaľ výstavba jednoúčelových retenčných priestorov menej využívanou možnosťou. Metódy ich návrhu nie sú zatiaľ dostatočne podporené softvérovými prostriedkami. Vytvorená programová aplikácia umožňuje optimalizáciu umiestnenia poldra v povodí pomocou nástrojov GIS a implementuje metódu pre výpočet transformácie návrhových povodňových vĺn cez objekty podlra. Softvér je vhodný pre využitie ku koncepčným vodohospodárskym štúdiám pri návrhu poldrov.


Vlastnosti programovej aplikácie pre optimalizáciu umiestnenia poldra:

  • priame prepojenie z MS Excel na GIS softvér IDRISI32
  • správa prístupu užívateľa k dátam, mapových podkladov a profilom
  • automatický prenos modelovaných údajov z GIS do MS Excel
  • automatické výpočet rôznych profilov, plôch prípadne objemov
  • automatické generovanie grafických výstupov