l_prejst_na_obsah
 

Postup práce na projekte

Pri riešení jednotlivých zadaní prechádza projekt nasledovnými etapami:


I. Analýza zadania a návrh projektu
Na základe konzultácií so zákazníkom sú stanovené ciele, ktoré by mal daný projekt spĺňať. Každý projekt sa pripravuje na mieru podľa požiadaviek zákaníka s defnovaním funkčnosti webovej stránky prostredníctvom ponúkaných modulov, prípadne sa špecifické funkcie doprogramujú na mieru. Na základe analýzy jednotlivých častí je pripravená cenová a časová špecifikácia.

II. Podpísanie zmluvy
V prípade, že zákazník súhlasí s pripravenou cenovou a časovou špecifikáciou, je pripravený návrh zmluvy o dielo a jej podpísanie zo strany objednávateľa a dodávateľa.

III. Návrh grafického riešenia
Na základe ďalších konzultácií so zákazníkom a analýzy funkčnosti  je vypracovaný návrh grafického riešenia rozhrania webových stránok, ktorý dostane zákazník na pripomienkovanie. Po zapracovaní prípadných pripomienok je pripravená konečná verzia pre nasadenie na webové stránky.

IV. Realizácia projektu
V priebehu práce na grafickom rozhraní webových stránok je na servery dodávateľa nainštalovaný a nakonfigurovaný systém pre prevádzkovanie aj s objednanými funkčnými modulmi. Následne po schválení, je grafické riešenie implementované na pripravený systém. Zároveň v prípade požiadavky na neštandartné funkčné moduly prebieha ich programovanie.

V. Testovacia prevádzka
Pripravenú testovaciu verziu s nasadeným grafickým riešením sprístupníme objednávateľovi pre testovanie funkčnosti dodaného riešenia a overenie zapracovania všetkých jeho požiadaviek. Prípadne zistené nedostatky alebo pripomienky sú v závere zapracované do systému.

VI. Inštalácia ostrej verzie
Po ukončení testovacej prevádzky a odstránení prípadných problémov je dodaný systém nainštalovaný na server, kde bude prístupný pre verejnosť. Prevádzku zabezpečujeme na vlastných serveroch, prípadne na požiadanie objednávateľa na jeho servery.

VII. Odovzdanie projektu
Spustením ostrej prevádzky systému nastáva ukončeni projektu a následne podpíše dodávateľ a objednávateľ Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.