l_prejst_na_obsah
 

Dunajský vedomostný klaster

Dunajský vedomostný klaster predstavuje nástroj na presadzovanie spolupráce a solidarity v Dunajskom regióne. Použitie klastra ako formy pre spoluprácu inštitúcií, uplatnenie modelu trojitej špirály, potreba budovania vedomostnej spoločnosti a plánovaný rast výdavkov EK na vedu a výskum, príležitosť prípravy stratégie EÚ 2020 a Stratégie EÚ pre Dunajský región, slabá pozícia (nízka prioritizácia) SR pri príprave stratégie, výmena vlád SR a možnosť zmien v štrukturálnych fondoch EÚ - to sú predpoklady pre úspešný vznik a úspešné pôsobenie vedomostne orientovaného klastra pôsobiaceho v Dunajskom regióne s názvom Dunajský vedomostný klaster.

Webové stránky Dunajský vedomostný klaster

Popis riešenia

Dodané služby neboli zákazníkom UHRADENÉ.

Pre Dunajský vedomostný klaster boli vytvorené nové webové stránky. Ako základ bol použitý redakčný systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Z dôvodu ponúkania služieb aj v krajinách mimo Slovenska boli webové stránky pripravené dvojjazyčne s možnosťou dynamického rozširovania o ďalšie jazykové verzie.