l_prejst_na_obsah
 

Národná transfúzna služba SR

Národná transfúzna služba SR (NTS SR) bola zriadená za základným účelom plnenia úloh súvisiacich s komplexnou produkciou krvných prípravkov v podmienkach maximálnej efektívnosti, zabezpečením hemoterapie najvyššej možnej kvality a bezpečnosti v požadovanom objeme dosiahnutia národnej sebestačnosti v jej produkcii. Taktiež účelom zriadenia NTS SR bola a je, aj dosiahnutie a doriešenie odporúčaní, aby krv a jej zložky, bez ohľadu na ich plánované využitie, vykazovali v rámci krvného transfúzneho reťazca vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky porovnateľnú kvalitu a bezpečnosť, pričom prioritou pri odbere, spracovaní, distribúcií a využití krvi a krvných zložiek bude ochrana zdravia verejnosti a účinná prevencia prenosu infekčných chorôb.

Intranetový systém evidencie zásob transfúznych liekov

ntszasoba_uvod.png

Popis riešenia

Pre Národnú transfúznu službu SR sme navrhli a realizovali intranetový informačný systém evidencie zásob transfúznych liekov. Informačný systém predstavuje komplexné aplikačné prostredie typu klient-server pre potreby spracovávania agendy súvisiacej so správou transfúznych liekov s viacúrovňovým a viacužívateľským prístupom k jednotlivým funkciám prostredníctvom siete internet. Systém využívajú všetky pracoviská NTS SR pre online evidenciu, kontrolu a štatistické prehľady zásob.


Hlavné vlastnosti systému evidencie zásob transfúznych liekov

  • pridávanie a evidencia transfúznych liekov podľa kategórií a skupín
  • tabuľkové prehľady transfúznych liekov podľa kategórií a skupín
  • archivácia transfúznych liekov podľa kategórií a skupín
  • správa a prehľad archivovaných údajov
  • tlačové výstupy prehľadov transfúznych liekov
  • správa pracovísk NTS SR
  • správa a registrácia oprávnených užívateľov systému
  • štatistické prehľady systému