l_prejst_na_obsah
 

Dekonta s.r.o.

Spoločnosť DEKONTA s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi a pri riešení enviromentálnych problémov. Hlavné aktivity spoločnosti sú technické riešenie existujúcich ekologických problémov (staré ekologické záťaže, havarijné situácie, zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB, dekontaminácia pôdy a vody na mieste, alebo po transporte v špeciálnychzariadeniach), koncepčné práce v oblasti vypracovávania programov odpadového hospodárstva, ekologických auditov, enviromentálneho manažmentu, enviromentálny audit na úrovni legislatívy EU zameraný na získanie certifikátov platných v krajinách EU - podklady pre ISO 14 000 a pod., zjednodušený enviromentálny audit na kvantifikáciu ekologického zadĺženia vybranej hospodárskej jednotky, obchodná činnosť.

 

Webové stránky Dekonta s.r.o.

dekonta_uvod.png

Popis riešenia

Pre spoločnosť Dekonta s.r.o. sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky. Návrhom a vytvorením nových webových stránok boli využité moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež zóna pre registrovaných užívateľov pre potreby zdieľania privátnych informácií spoločnosti a spolupracovníkov.

Správa firemnej agendy spoločnosti

Realizácia: 2004

dekonta_agenda.jpg

Popis riešenia

Pre spoločnosť Dekonta s.r.o. sme navrhli a realizovali špeciálnu programovú aplikáciu pre správu firemnej agendy. Aplikácia predstavuje komplexné riešenie typu klient-server pre potreby spracovávania agendy súvisiacej so správou emailov, listov, faxov, faktúr atď. s viacúrovňovým a viacužívateľským prístupom k jednotlivým funkciám prostredníctvom siete internet. Aplikácia bola realizovaná v jazyku VB v spojení s relačnou databázou MS SQL.


Hlavné vlastnosti aplikácie správy firemnej agendy

 • evidencia a správa došlých a odoslaných listov
 • evidencia a správa došlých a odoslaných faxov
 • evidencia a správa došlých a odoslaných emailov
 • evidencia a správa prijatých a vystavených faktúr
 • evidencia a správa prijatých a vystavených objednávok
 • evidencia a správa firemných kontaktov
 • synchronizácia emailov a kontaktov s MS Exchange
 • generovanie a evidencia šablón dokumentov MS Word a MS Excel pre agendu
 • archivácia a prehľad archivovaných údajov a dokumentov firemnej agendy
 • evidencia a správa užívateľov firemnej agendy
 • autorizácia oprávených užívateľov