l_prejst_na_obsah
 

Ekonomický ústav SAV

Ekonomický ústav SAV patrí medzi pracoviská Slovenskej akadémie vied, ktoré vznikli ihneď po jej založení v roku 1953. Najzávažnejšie zmeny v živote ústavu sa udiali po zmene spoločensko-ekonomických pomerov v roku 1989. Vytvorili podmienky na slobodné, ideologickými a politickými bariérami neobmedzené bádaniu a na začlenenie do celosvetového prúdu ekonomického myslenia.

Ústav sa v poslednom desaťročí zmenil nielen pokiaľ ide o riešené problematiky, ale aj pokiaľ ide osvojovanie nových exaktných modelových postupov. Na ústave dnes existuje funkčný ekonometrický model slovenskej ekonomiky, ktorý využívame predovšetkým na prognózovanie jej vývoja. Dôležitým posunom je konštrukcia a aplikácia modelu vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy (tzv. CGE model), ktorá je z teoretického, matematického, programovacieho, dátového, aplikačného ako aj interpretačného hľadiska mimoriadne náročná. V zhode so svetovým trendom sa podarilo ako integrálnu súčasť používaného metodologického aparátu ústavu uplatňovať matematickú ekonómiu pri konštrukcii teoretického modelu tranzitívnej ekonomiky, ktorý bol empiricky verifikovaný pre SR.

Webové stránky Ekomického ústavu SAV

Popis riešenia

Pre Ekonomický ústav SAV patrí medzi pracoviská Slovenskej akadémie vied sme navrhli a pripravili webové stránky s cieľom zlepšiť informovanosť návštevníkov webových stránok a zatraktívniť ponúkaný informačný obsah s využitím moderných trendov propagácie prostredníctvom internetu. Nasadený moderný redakčný systém webcreative CMS umožňuje omnoho efektívnejšie a flexibilnejšiu prácu redaktorov pri práci s publikovaným informačným obsahom.

V rámci webových stránok sú poskytované rôzne informácie z prostredia ústavu, informácie o konferenciách a publikáciách, medzinárodnej spolupráci atď. Súčasťou riešenia je tiež intranetová zóna pre zamestnancov, v ktorej si môžu spravovať svoje vlastné informácie, kontakty, projekty, publikácie a následne ich môžu publikovať aj pre verejnosť. Samostatnou časťou webových stránok je informačný portál Ekonomického časopisu v rámci ktorého sú publikované informácie o možnostiach prispievania do časopisu, ako aj kompletná databáza všetkých doteraz vydaných čísiel a jednotlivých príspevkov.

Nasadený redakčný systém bol pripravený v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii s možnosťou dynamického rozširovania o ďalšie jazykové verzie. Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.