l_prejst_na_obsah
 

Katedra stavebnej mechaniky SvF STU

Katedra stavebnej mechaniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zabezpečuje výučbu základných teoretických disciplín stavebného inžiniera zo statiky, pružnosti a plasticity a stavebnej mechaniky na všetkých študijných odboroch. Vo vyšších ročníkoch katedra zabezpečuje výučbu predmetov statika, stabilita a dynamika konštrukcií, nelineárna mechanika, aeroelasticita a seizmicita.
Katedra je školiacim pracoviskom doktorandov v odbore mechanika tuhých a poddajných telies a teórie konštrukcií. Študenti a doktorandi na katedre majú možnosť pracovať na najnovších a vo svete známych výpočtových a grafických programoch (ANSYS, MathCAD, MATLAB, AutoCAD,...).
V spolupráci s odbornými organizáciami katedra zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie stavebných inžinierov v oblasti statiky a dynamiky konštrukcií.
Katedra spolupracuje so špičkovými pracoviskami u nás, v krajinách Európskej únie a v USA na riešení vedeckovýskumných projektov (VEGA, TEMPUS, CEEPUS, ) v oblasti nelineárnej mechaniky, rozvoja numerických metód a biomechaniky.

 

Webové stránky New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Popis riešenia

Pre Katedru stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky konferencie New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. V rámci registrácie účastníkov konerencie bol aplikovaný modul spracovania a generovania prihlášok, zoznamov a potvrdení s automatickým zasielaním prostredníctvom elektronickej pošty členom konferenčného výboru. Webové stránky využívajú tiež modul jazyky pre prezentáciu obsahu vo viacerých jazykových mutáciách.