l_prejst_na_obsah
 

Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU

Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. Predchodcom katedry bol ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. V pedagogickej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.

Katedra v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu. Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Webové stránky konferencie Floods in 3D

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky konferencie EGU 2011 Leonardo Conference - FLOODS IN 3D: PROCESSES, PATTERNS, PREDICTIONS. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. V rámci registrácie účastníkov konerencie bol aplikovaný modul generátora PDF dokumentov s automatickým zasielaním prostredníctvom elektronickej pošty členom konferenčného výboru.