l_prejst_na_obsah
 

Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU

Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. Predchodcom katedry bol ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. V pedagogickej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.

Katedra v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu. Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Redizajn webových stránok KVHK SvF STU

Popis riešenia

Na základe grafického návrhu Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme realizovali redizajn webových stránok katedry. V rámci redizajnu bola zároveň implementovaná nová verzia nášho redakčného systému webcreative CMS. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež intranetová privátna zóna pre registrovaných užívateľov (študentov, zamestnacov) pre potreby zdieľania informácií o pedagogike, podujatich a pod. Využitím redakčného systému webcreative CMS sa podstatne zjednodušila a zefektívnila aktualizácia informácií o katedre prostredníctvom vlastných webových stránok.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.