l_prejst_na_obsah
 

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou.

 

Migrácia intranetového systému správy nebezpečného odpadu s PCB

pcb_uvod.png

Popis riešenia

V spolupráci so spoločnosťou Dekonta sme navrhli a realizovali migráciu intranetového systému správy nebezpečného odpadu s PCB. V rámci migrácie bol systém presunutý z prostredia relačnej databázy Interbease do prostredia relačnej databázy Oracle 10g a zároveň bola funkčne rozšírená a prepracovaná podstatná časť systému. Informačný systém predstavuje komplexné aplikačné prostredie typu klient-server pre potreby spracovávania agendy súvisiacej so správou zariadení kontaminovaných PCB s viacúrovňovým a viacužívateľským prístupom k jednotlivým funkciám prostredníctvom siete internet. Informačný systém bol realizovaný v jazyku PHP v spojení s relačnou databázou ORACLE 10g.

Funkcie informačného systému PCBdb sú:

 • správa užívateľov systému PCBdb s rozlíšením úrovne oprávnenia,
 • správa úradov oprávnených pracovať so systémom PCBdb,
 • správa držiteľov zariadení kontaminovaných PCB,
 • pomocné funkcie pre prácu so zariadeniami kontaminovanými PCB,
 • správa prevádzok zariadení kontaminovaných PCB,
 • správa umiestnení zariadení kontaminovaných PCB,
 • správa objektov zariadení kontaminovaných PCB,
 • správa zariadení kontaminovaných PCB,
 • funkcie pre prácu s výstupnými tlačovými zostavami,
 • funkcie pre prácu s oznamami systému,
 • funkcie pre správu evidenčných listov držiteľov zariadení s PCB.

 

Intranetový systém správy nebezpečného odpadu s PCB

pcb_uvod.png

Popis riešenia

V spolupráci so spoločnosťou Dekonta sme v rámci spolupráce na projekte „INŠTITUCIONÁLNE POSILNENIE MANAŽMENTU KONTAMINOVANÝCH ZARIADENÍ S OBSAHOM PCB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE" (UIBF 2003-004-995-01-04/7) navrhli a realizovali intranetový systém správy nebezpečného odpadu s PCB. Informačný systém predstavuje komplexné aplikačné prostredie typu klient-server pre potreby spracovávania agendy súvisiacej so správou zariadení kontaminovaných PCB s viacúrovňovým a viacužívateľským prístupom k jednotlivým funkciám prostredníctvom siete internet. Informačný systém bol realizovaný v jazyku PHP v spojení s relačnou databázou Interbase.

Funkcie informačného systému PCBdb sú:

 • správa užívateľov systému PCBdb s rozlíšením úrovne oprávnenia,
 • správa úradov oprávnených pracovať so systémom PCBdb,
 • správa držiteľov zariadení kontaminovaných PCB,
 • pomocné funkcie pre prácu so zariadeniami kontaminovanými PCB,
 • správa prevádzok zariadení kontaminovaných PCB,
 • správa umiestnení zariadení kontaminovaných PCB,
 • správa objektov zariadení kontaminovaných PCB,
 • správa zariadení kontaminovaných PCB,
 • funkcie pre prácu s výstupnými tlačovými zostavami,
 • funkcie pre prácu s oznamami systému,
 • funkcie pre správu evidenčných listov držiteľov zariadení s PCB.