l_prejst_na_obsah
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

 

Intranetový systém o kvalite vody na kúpanie UVZ SR

vodanakupanie_uvod.png

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia sme pre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vytvorili intranetový informačný systém o kúpaliskách ako aj o kvalite vody na kúpanie na prírodných i umelých kúpaliskách. Vybrané informácie sú publikované vo forme webových stránok pre verejnosť. Systém umožňuje evidenciu a správu informácií o kvalite vody na kúpanie umelých a prírodných kúpalísk, správy pracovísk a užívateľov, ako aj online generovanie požadovaných výstupov a zasielanie užívateľom.

Informačný systém o kvalite vody na kúpanie bol realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci programu UIBF 2004.

Vlastnosti nasadeného riešenia:

  • Správa umelých a prírodných kúpalísk
  • Správa a vyhodnocovanie odobratých vzoriek kvality vody
  • Správa ukazovateľov kvality vody
  • Správa stavov prevádzky umelých a prírodných kúpalísk
  • Správa oprávnených užívateľov s autorizáciou
  • Správa šablón generovaných dokumentov
  • Generovanie hodnotiacich správ a dokumentov vo formáte MS XLS, HTML
  • Archivácia vygenerovaných dokumentov
  • Zasielanie vytvorených dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty
  • Štatistické výstupy a prehľady aplikácie