l_prejst_na_obsah
 

VUJE a.s.

VUJE, a.s. je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky. Hlavnou náplňou sploočnosti je inžinierska činnosť a realizácia projektov hlavne v oblasti jadrovej energetiky. Súčasné zameranie spoločnosti je široké a zahŕňa všetky činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ukončením činnosti hlavne energetických zariadení.

Experimentálny merací systém DAQ VS

Realizácia: 2004

Dodané riešenia

vuje8_uvod.png

Popis riešenia

V spolupráci so Strojníckou fakultou STU sme navrhli a realizovali špeciálnu programovú aplikáciu Experimentálny merací systém DAQ VS. Alikácia predstavuje riadiaci, vizualizačný a vyhodnocovací systém určený pre potreby experimentálneho meracieho zariadenia, slúžiaceho na zisťovanie hrúbky medzery medzi palivom a pokrytím v palivových článkoch určených pre jadrové reaktory.

Aplikácia sa skladá z dvoch nezávislých subsystémov:

 • subsystém programovateľného riadiaceho systému Simatic PLC S7 315-2DP firmy Siemens,
 • subsystém vizualizácie a spracovania nameraných údajov realizovaný s využitím platformy štandardu PC s operačným systémom Windows firmy Microsoft.

Komunikácia medzi subsystémami je zabezpečená prostredníctvom komunikačného procesora Simatic CP341 na strane PLC a komunikačnej karty Moxa CP132IS na strane PC.


Hlavné vlastnosti subsystém DAQ VS pre PLC S7

Subsystém programovateľného riadiaceho systému Simatic PLC S7 315-2DP firmy Siemens zabezpečuje prostredníctvom Simatic PLC S7 315-2DP firmy Siemens a vytvoreného súboru programových funkcií ovládanie hardvéru experimentálneho meracieho zariadenia. Samotné programové funkcie sú umiestnené v PLC a tvoria rozšírenie už existujúceho riadiaceho sys-tému.

Úlohy zabezpečované subsystémom DAQ VS v PLC sú:

 • zistenie operačného stavu PLC,
 • ovládanie stláčania palivového prútika prostredníctvom regulácie tlaku v pneumatickom lineárnom motore,
 • meranie pracovných veličín (tlak, sila, poloha meracieho dotyku),
 • ukladanie získaných údajov do dátového bloku,
 • kontrola pracovných a bezpečnostných medzí,
 • komunikácia s nadradeným subsystémom DAQ VS v PC operátora.

 

Hlavné vlastnosti subsystém DAQ VS pre PC

Subsystém vizualizácie a spracovania nameraných údajov realizovaný s využitím platformy štandardu PC s operačným systémom Windows firmy zabezpečuje ovládanie vizualizáciu, o-vládanie a spracovanie údajov získaných prostredníctvom subsystému DAQ VS pre PLC. Samotné softvérové vybavenie je vytvorené v prostredí Microsft Visual Studio.NET ako ne-závislá aplikácia určená pre platformu operačného systému Windows.

Medzi úlohy, ktoré za-bezpečuje subsystém DAQ VS v PC, patrí:

 • zistenie operačného stavu PLC,
 • zabezpečenie komunikácie medzi PLC a PC,
 • správa užívateľov systému DAQ VS s rozlíšením úrovne oprávnenia,
 • tvorba meracích schém na vykonanie experimentálnych meraní,
 • ovládanie merania z prostredia PC,
 • získanie nameraných údajov z PLC a uloženie nameraných údajov do databázy,
 • spracovanie nameraných údajov v textovej a grafickej forme.