l_prejst_na_obsah
 

Čovdesign spol. s .r.o.

Čovdesign spol. s .r.o. je inžiniersko-manažérskou, projektovou a konzultačnou firmou, ktorej aktivity pokrývajú oblasť enviromentálneho inžinierstva, pričom svoju činnosť zameriava predovšetkým na návrhy mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV). Spoločnosť tvorí silný tím profesionálov, ktorý sa skladá z vysokoškolsky vzdelaných inžinierskych a manažérskych pracovníkov s bohatými skúsenosťami najmä z oblasti vodárenstva, kanalizácií a projektového manažmentu. Súčasné aktivity našej firmy pokrývajú takmer kompletne všetky aspekty zásobovania obyvateľstva ako aj priemyslu vodou, odkanalizovania urbanizovaných sídiel, úpravy vôd a navrhovania ČOV vrátane kalového hospodárstva, spracovania a umiestnenia čistiarenských kalov. V širšom slova zmysle všetky naše činnosti zahrňujú integrovaný manažment vodných zdrojov i ochranu vôd a v konečnom dôsledku aj zdravie obyvateľstva.

 

Webové stránky Čovdesign

Popis riešenia

Návrhom a vytvorením nových webových stránok spoločnosti Čovdesign boli aplikované moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Ako základ bol použitý redakčný systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu. Z dôvodu ponúkania služieb aj v krajinách mimo Slovenska boli webové stránky pripravené dvojjazyčne s možnosťou dynamického rozširovania o ďalšie jazykové verzie.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.