l_prejst_na_obsah
 

Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU

Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. Predchodcom katedry bol ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. V pedagogickej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.

Katedra v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu. Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Redizajn webových stránok KVHK SvF STU

Popis riešenia

Na základe grafického návrhu Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme realizovali redizajn webových stránok katedry. V rámci redizajnu bola zároveň implementovaná nová verzia nášho redakčného systému webcreative CMS. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež intranetová privátna zóna pre registrovaných užívateľov (študentov, zamestnacov) pre potreby zdieľania informácií o pedagogike, podujatich a pod. Využitím redakčného systému webcreative CMS sa podstatne zjednodušila a zefektívnila aktualizácia informácií o katedre prostredníctvom vlastných webových stránok.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.

Webová vizitka Hydrologický Silvester 2012

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webovú vizitku Hydrologický Silvester 2012. Prevádzka webovej vizitky je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. Prostredníctvom webovej vizitky je umožnená automatická registrácia účastníkov.


Webové stránky projektu Hybridné modely pre predpovede prietokov

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové webové stránky projektu Hybridné modely pre predpovede prietokov. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. Webové stránky využívajú tiež modul jazyky, pre prezentáciu informačného obsahu v ďalších jazykových mutáciách.


Webová vizitka Hydrologický Silvester 2011

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webovú vizitku Hydrologický Silvester 2011. Prevádzka webovej vizitky je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. Prostredníctvom webovej vizitky je umožnená automatická registrácia účastníkov.


Webové stránky konferencie Floods in 3D

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky konferencie EGU 2011 Leonardo Conference - FLOODS IN 3D: PROCESSES, PATTERNS, PREDICTIONS. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. V rámci registrácie účastníkov konerencie bol aplikovaný modul generátora PDF dokumentov s automatickým zasielaním prostredníctvom elektronickej pošty členom konferenčného výboru.

 

Webové stránky KVHK SvF STU

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové webové stránky s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. Návrhom a vytvorením nových webových stránok boli využité moderné trendy propagácie katedry prostredníctvom internetu. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež intranetová privátna zóna pre registrovaných užívateľov (študentov, zamestnacov) pre potreby zdieľania informácií o pedagogike, podujatich a pod. Využitím redakčného systému webcreative CMS sa podstatne zjednodušila a zefektívnila aktualizácia informácií o katedre prostredníctvom webových stránok.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.

Optimalizácia umiestnenia poldra v povodí pomocou nástrojov GIS

Realizácia: 2008

Dodané riešenia

svfdip_uvod.png

Popis riešenia

V spoluráci s Katedrou vodného hospodárstva krajiny SvF bola navrhnutá a realizovaná špeciálna programová aplikácia pre optimalizáciu umiestnenia poldra. V Slovenskej republike je v protipovodňovej ochrane a zvyšovaní retenčnej schopnosti územia doposiaľ výstavba jednoúčelových retenčných priestorov menej využívanou možnosťou. Metódy ich návrhu nie sú zatiaľ dostatočne podporené softvérovými prostriedkami. Vytvorená programová aplikácia umožňuje optimalizáciu umiestnenia poldra v povodí pomocou nástrojov GIS a implementuje metódu pre výpočet transformácie návrhových povodňových vĺn cez objekty podlra. Softvér je vhodný pre využitie ku koncepčným vodohospodárskym štúdiám pri návrhu poldrov.


Vlastnosti programovej aplikácie pre optimalizáciu umiestnenia poldra:

  • priame prepojenie z MS Excel na GIS softvér IDRISI32
  • správa prístupu užívateľa k dátam, mapových podkladov a profilom
  • automatický prenos modelovaných údajov z GIS do MS Excel
  • automatické výpočet rôznych profilov, plôch prípadne objemov
  • automatické generovanie grafických výstupov