l_prejst_na_obsah
 

Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU

Katedra zabezpečuje výučbu, postgraduálne vzdelávanie, výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti krajinného inžinierstva a vodného hospodárstva krajiny. Predchodcom katedry bol ústav meliorácií na OIS, ktorý bol založený v roku 1941. V pedagogickej oblasti katedra pôsobí predovšetkým v odboroch hydrológia a vodné hospodárstvo, hydropedológia, hydrometeorológia, závlahy a odvodnenie, úprava a revitalizácia tokov, protierózna a ochrana krajiny, krajinná ekológia, manažment povodí, rybníky a malé vodné nádrže, a aplikácie geografických informačných systémov v krajinnom inžinierstve.

Katedra v súčasnosti rieši nasledujúci okruh problematiky: revitalizácia tokov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v krajine a ich optimalizácia, obnova a ochrana krajiny z hľadiska vodohospodárskeho, interakcia klimatických zmien a vodného režimu, návrhové maximálne prietoky v podmienkach zmien odtokového režimu. Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými a našimi univerzitami, s domácimi podnikateľskými subjektami a podnikmi, ktoré sú činné v oblastiach využívania vodných zdrojov, manažmentu povodia, ochrany vôd, navrhovania, realizácie a riadenia vodohospodárskych stavieb a sústav, s organizáciami štátnej správy, ako sú centrálne orgány vodného hospodárstva a životného prostredia, úrady životného prostredia, podniky povodí, hydrometeorologická služba a organizácie vodohospodárskeho výskumu.

 

Webové stránky projektu Hybridné modely pre predpovede prietokov

Popis riešenia

Pre Katedru vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové webové stránky projektu Hybridné modely pre predpovede prietokov. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. Webové stránky využívajú tiež modul jazyky, pre prezentáciu informačného obsahu v ďalších jazykových mutáciách.