l_prejst_na_obsah
 

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Stavebná fakulta STU v Bratislave je najväčšou fakultou Slovenskej technickej univerzity a druhou najväčšou na území Slovenska. Za 70 rokov svojej existencie vychovala fakulta takmer 30 000 absolventov inžinierskeho štúdia, viac ako 4000 absolventov bakalárskeho štúdia a približne 11 000 kandidátov vied a doktorov. Štúdium na fakulte je založené na základných prírodovedných disciplínach a rozvíja sa cez teoretické, odborné a aplikované predmety do konečných zameraní v inžinierskom stupni štúdia. Kreditný systém štúdia vytvára predpoklady na aktívnejšie zapojenie študentov do pedagogického procesu. Umožňuje im, aby si čiastočne prispôsobovali štúdium svojim záujmom a realizovali vlastnú predstavu o svojom smerovaní.

 

Webové stránky konferencie 70 rokov SvF STU

svf70konf_uvod.png

Popis riešenia

Pre Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky konferencie 70 rokov SvF STU. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. V rámci registrácie účastníkov konerencie bol aplikovaný modul generátora PDF dokumentov s automatickým zasielaním prostredníctvom elektronickej pošty členom konferenčného výboru. Webové stránky využívajú tiež modul jazyky pre prezentáciu obsahu vo viacerých jazykových mutáciách.

Registračný systém konferencie 70 rokov SvF STU

svfkonfsprava_uvod.png

Popis riešenia

Pre Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky konferencie 70 rokov SvF STU. Prevádzka webových stránok je založená na našom redakčnom systéme webcreative CMS. V rámci prevádzky webových stránok sme pripravili online systém registrácie účastníkov konerencie. Pre online registráciu bol aplikovaný modul generátora PDF dokumentov s automatickým zasielaním prostredníctvom elektronickej pošty členom konferenčného výboru.

Webové stránky SvF STU v Bratislave

Popis riešenia

Pre Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové webové stránky s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. Návrhom a vytvorením nových webových stránok boli využité moderné trendy propagácie fakulty prostredníctvom internetu. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež intranetová privátna zóna pre registrovaných užívateľov (študentov, zamestnacov) pre potreby zdieľania informácií o pedagogike, rozvrhoch, podujatich a pod. Využitím redakčného systému webcreative CMS sa podstatne zjednodušení a zefektívni aktulizácia informácií o fakulte prostredníctvom webových stránok.